Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1691-14-8157-183v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden data deses, voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenaemt, in propere personen sijn gecomen ende gecompareert, Peter ende Jan gebroederen, sonen wijlen Jan Anhonis vander Wegen, ende Maria Jan Adriaens, de welcke hebben bekent ende beleden, bekenne , ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen op hun mits het overlijden van de voorn. henne ouders sal gesucideert,

Overmits den welcken soo is Peter den soon, ten deelen bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck, een huijs, met de aenstede daer aenliggende, ende daer toe behoorende, groot omtrent vijff quartier loopensaet, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost de weduwe Peter Nouwens, suijt de gemeijne straet, west een gemeen ackersteegdeken, ende noort de erffgenamen Gijsbert Jansen vande Loo, los ende vrij, uijtgenomen vijftig stuijvers reductie sjaers, aen de rentmeester der geestelijcke goederen des quartier van Oisterwijck, Item de helft in seven penningen chijns sjaers, aen den Heer deser Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle, Item een parceel ackerlants groot twee loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor aldaer oost Jan Jansen vander Wegen, suijt eenen gemeijne ackerwecht, west de Heijlige Geest Armen alhier,ende noort de erffgenaeme Cornelis Creijers, Item een parceel ackerlants groot twee loopensaet gelegen als voor, aenden Groenewegh, aldaer oost eenen gemeene ackerwegt, suijt Anthonij Heijkants, west den deijlder in desen, ende noort de weduwe Cornelis Elias Verwers, los ende vrij,

Ende waertegens Jan den soon, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel beemts, groot ses loopensaet gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt den Langendijck, aldaer oost de Rielse Leij, suijt Adriaen Mutsaers, west de Lantscheijdinge, ende noort Peter van Balen ende Willem Jan Goijaert Herders, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers, drie oort, chijns, sjaers aen den heer deser Heerlijckheijt, op St. Stevensdagh, Item een parceel ackerlants groot drie loopensaet ofte daer omtrent, gelegen binnen de parochie voorschreven, ter plaetse genaemt de Hasselt aant Creijven, aldaer oost eenen gemeijnen molenpadt, suijt Gerit Jan Anthonis, west de gemeijne straet, ende noort Anthonij Jansen van Gils, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot een loopensaet, gelegen als voor, aen die Groenenwech, aldaer tussen erven oost eenen gemeijne ackerwegh, suijt de erffgenaemen Peter Nouwens, west Lambert van Helvoort, ende noort Anthonij Jansen van Gils, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot een lopensaet, gelegen als voor, aldaer oost eenen gemeijnen ackerweght, suijt Jan Jansen van Gorp, west Gerit Jan Anthonis, ende noort de weduwe Cornelis Verwers, Eijndelijck een parceel ackerlant, groot twee lopensaet, gelegen als voor, aldaer oost ende noort de erffgenaemen Peter Nouwens, suijt eenen gemeijnen ackerwegh, ende west Peter Jansen vander Wegen, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen waterlaten, ende alle andere naebuerlijcke rechten, twelck d'een off d'ander parceel, vanouts soude mogen subject sijn, en hebben etc., geloovende etc., ende alllen commer etc., actum den eersten december sestien hondert eenennegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832