Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1692-115-42-58v

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerden voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bij den Ed: Rade van Brabant in Sgravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende ende de getuijgen naegenoemt in eijgen persoonen den eersamen Peeter Janssen vander Wegen ende Geertruijt Jacobs van Woensel echte luijden alhier aende Hasselt woonende mij notaris wel bekent, beijde gesont van lichamen gaende ende staende haer verstant memorie ende sinnen alomme wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de broosheijt der menschelijcke nature siende datter op aerde niet sekerder en is dan de doot, ende niet onseeckerder als de ure van dien, hebben daeromme met voorbedachten raedt ende mutueel consent, sonder inductie van ijemanden, uijt hennen eijgen vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende geslooten soo sij doen mits desen, dit hen testament lesten ende uijttersten wille, in voegen ende manieren hier nabeschreven volgende,
Ierstelijck henne zielen nu ende soo wanneer deselve uijt henne sterffelijcke lichamen sullen comen te scheijden inde grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, ende henne doode lichamen eerlijck ende christelijck begraven te worden,
Comende voorts totte dispositie van henne tijdelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerde genadelijck verleent, soo verclaerden sij testateuren uijt conjugale lieffde die sij malcanderen als echte luijden sijn toedragende, d'een den anderen den langstlevende van hun beijde wedersijts te laeten ende te maecken vrij heer ende meester ofte meestersse van alle ende ijegelijcke henne gesamentlijcke goederen soo haeffelijcke als erffelijcke, schulden, actien ende crediten hoedanich die zijn of genoemt connen worden waer ende op wat plaetsen gelegen, geen uijtgesondert en die d'eerstafflijvige met sijne of hare doot eenichsints sal comen te ontruijmen ende achter te laeten, omme alle deselve goederen na doode vande eerst afflijvigen bij den langstlevende van hun beijde in vollen eijgendom aenveirt ende beseten te worden, die te vercoopen, ..., transporteren, belasten ende beswaeren soo de langstlevende gelieven of gelegen comen sal, soodanich of het bedde niet gescheijden was, oock sonder gehouden te wesen aan ijemanden te ..., leveren eenigen staet of inventaris ... reeckeninge off bewijs daer aff te doen, als malcander daer van ontlastende bij desen, onder die conditie nochtans dat de langstlevende gehouden blijft henne beijde kinderen die sij door de gratie Godts aen malcanderen sullen comen te verwecken op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge linnen ende wolle sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck na hennen staet ende vermogen, oock deselve ter schole te laeten gaen om te leren lesen ende schrijven en daer na een ander hantwerck of ambacht te laten leren om bequamelijck hennen cost te connen winnen, tot dat het jongste van dien sal gecomen sijn tot den ouderdom van twintich jaren, houwelijck of anderen geapprobeerden staet, ende deselve kinderen alsoo opgebracht ende gealimenteert sijnde ende gecomen wesende tot den voors: ouderdom van 20 jaeren, houwelijcken of anderen geapprobeerden staet als voor, indien gevalle sal de langstlevende gehouden wesen aen soodanigen kinde uijt te reijcken voor henne vaders of moeders goederen ende legitime portie de somme van vijftich guldens eens, verstervende des afflijviges deel tot op de langstlevende van deselve kinderen instituerende ende nominerende sij testateuren int geval des ende alsoo voors: is malcanderen d'een den anderen den langstlevende van hen beijde wedersijts, mitsgaders henne beijde kinderen, tot henne erffgenamen met vollen rechte van institutie mits desen.
Voorts hebben sij testateuren, malcanderen d'een den anderen den langstlevende wedersijts gestelt ende genomineert tot voight of voighdesse van ende over henne beijde kinderen die sij aen malcanderen sullen comen te verwecken, om die met henne goederen te regeren ende administreren soo dat behoort, sonder gehouden te wesen daer van te ... doen eenige reeckeninge bewijs of reliqua aen dhrn drossaert ende schepenen alhier ende alle andere oppervoighden, alhier of elders, als deselve daer van uijtsluijtende ende secluderende mits desen, behoudens nochtans derselve respect, tgene voors: staet verclaerden sij testateuren te wesen hennen testamente lesten ende uijttersten wille, willende ende expresselijck begerende, dat die na henne doot preciselijck sal werden achtervolght, stadt grijpen en sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testamente solemneel, codicille gift ter saecke des doots onder de levende of andersints, soo ende gelijck t'selve alderbest kan bestaen goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ende jegelijcke solemniteijten na rechte of andersints gerequireert in desen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen placcaten, ordonnantien locaele of municipale rechten desen eenigsints ter contrarie als alle deselve voor soo veel in hen is doot ende te niet doende mits desen, sonder argh of list.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten comptoire mijns notaris gestaen aenden Heuvel ter presentie van Hans Joachim Weijdeman ende Christianus de Roij beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versocht ende gebeden die de prothocollaire minute deses, beneffens de testateuren ende mij notaris voornt. mede hebben onderteeckent desen 29e december 1692.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832