Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8027-146r

Hermon Jan Laureijssen cedit, aen ende ten behoeve van Jan Jansen van der Wegen, een parceel ackerlant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost Peter Jan Peter Sijmons, suijt eene gemeene padt, west Hendrick Cornelis Bernevelts, ende noort Willem Adriaen de Beir, los ende vrij, ende sal dit parceel wegen over de erven Peter Jan Peter Sijmons, voorts te gedogen ende onderhouden, ale wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten, te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den sevenden februarij sestien hondert twee en negentigh.

Coopp: 215 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832