Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8027-146v

Jan Jansen van der Wegen cedit, aen Peter Jansen van der Wegen, een parceel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost de kinderen Peter Nouwens, suijt de gemeene ackerweght, west de cooper in desen, ende noort de kinderen Peter Nouwens, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra (den sevenden februarij sestien hondert twee en twintigh).

Coopp: 130 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832