Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8027-165r

Hermon Jan Laureijssen cedit, aen Gerit Jan Smolders, een camer, in een huijsinge, aen de westen kant, scheijdende op den graet van de schouw, met veertien roijen hoff, aen de suijden kant van de erve, van de vercooper aff te meten, daer aen leggende, ende daertoe behoorende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Jan Peters van Groenendael, suijt ende noort den vercooper in desen, ende west Peter Peters van Woensel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum ut supra (den vierden junij sestien hondert tweetnegentigh).

Coop: 125 gulden voldaen bij de vest.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832