Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8027-176r

Peter Peter van Woensel cedit, aen Jan Jan Smolders, een huijs, uijtgenomen een kamer daer in, aende suijden kant, toecomende Gerit Jan Smolders, Item den hoff ende erffenisse daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot drie loopensaten acht en twintigh roijen, metter mate begrijpende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Hermon Jan Laureijssen, suijt de straet, west Anthonij Gerit Jan Laureijssen, ende noort de kinderen Jan Meussen, los ende vrij uijtgenomen ses en een halff vat rogge, s'jaers aende conventualen van Tongerloo, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden augustij sestien hondert tweentnegentigh,

Coopp: 225 gulden 75 gulden bij de vest.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832