Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8027-183r

Compareerde voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt Peter Jan Peter Sijmons als man ende momboir van Anneke Gerits Veramelvoort hier mede present den welcken heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen omme metten rechten van naderschappen te lossen vrijen ende quijten sulcx hij doet mitsdesen een parceel ackerlants groot drie loop ofte daer ontrent gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, door Herman Jan Laureijssen op den 7e februarij lesten aen Jan Janssen van der Wegen voor schepenen alhier ewegh gevest ende opgedragen, gelovende der halve super se et bona (op zich en zijn goederen) in desen alles meer te doen ende naertecomen 'tgene een naderman naer costume locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den twaelfden september sestien hondert tweeentwintigh.

Coopp: 215 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832