Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8072-13r

Kennelijck sij eenen ijgeleijcken, als dat op huijden dat dese, voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert Jan, Cornelis, ende Corstiaen van Eethen, gebroederen, sone wijlen Peter Anthonis van Eethen, Sijmon van Oeckel, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Jacobus van Osch als man ende momboir van Catarina sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren van Peter Anthonis van Eeten voornoemt, den voors Cornelis alnoch als momboir, ende Adriaen Jan Somers als toesiender, van t een onmondigh kint wijlen Jenneke Peters van Eeten, daer vader aff is, Hendrick Bernevelts, de welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden mits desen, met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, een erffscheijdinge, ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen, hun comparanten mits het overlijden vande voors henne ouders saliger aengecomen, in der voegen, forme, ende manieren, hier naebeschreve volgende,

Overmits der welcker, den voors Jan ende Corstiaen van Eethen, ten deele bevallen sijn, ende sullen alsoo, tsamen voor henne portie, hebben, behouden, ende erffelijck besitten, Eerstelijck een stede bestaende in een huijs, schuer, schop, met de aenstede daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot elff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Stockhasselt aen de Postelstraet, aldaer oost de kinderen Cornelis de Beir, suijt Michiel Veramelvoort, west de kinderen Jan Claes Laureijssen, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen acht p chijns sjaers, aen den heer deser heerlijcheijt, Item een parceel soo zaij, als weijlandt groot ... gelegen als voor, aldaer oost de gemeene straet, suijt de waterloop, west Laureijs Joosten, ende noort de gemeijnte, los ende vrij, Eijndelijck een parceel soo heijde, als saijlant, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, genaemt tVaelackerke aldaer oost west ende suijt Hendrick Jan Mutsaers ende noort de gemeente alhier, ende sullen in vergelijckinge van cavelen, moeten uijtkeeren, aen de laeste condividente de somme van hondert gulden eens,

Waer tegens Sijmon van Oeckel ende Jacobus van Osch no: uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen sijn, ende sullen alsoo voor henne portien hebben behouden, ende erffelijck possideren, een huijs, schuer, ende hoff, mette ervenisse, daer aen leggende, ende daertoe behoorende, groot seven quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen int Nieulant alhier, aldaer tussen erffenisse oost eenen gemeene voetpat, west de straet, suijt Jacob de Veth, ende noort Adriaen van Eethen, los ende vrij uijtgenomen thien stuijvers reductie sjaers, aen den rentmeester der Geestelijcke Goederen, des Quaertiers van Oisterwijck, ende sullen in vergelijckinge van cavelen moeten uijtkeeren, aen de laetste condividente, de somme van hondert gulden,

Ende waer tegens Cornelis Peters van Eethen, soo voor sijn selven, ende alnoch als momboir, ende Adriaen Jan Somers als toesiender, vant voors onmondig kint, bij blinde lotinge, ten deele bevallen sijn, ende sullen voor henne portien hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijcken, een parceel weijlant, groot twee lopensaet, ofte daer ontrent, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt Kerck en Heuvel, aldaer oost ende noort Jan vanden Ende, suijt Willem van Gorp, ende west den ackerweght los ende vrij, Item een loopensaet saijlants gelegen inde Schijff alhier aldaer oost Peter Hoecken suijt ..., west Jan Molengraeff ende noort de gemeene straet los ende vrij, Item een parceel saijlants groot drie loopensaet gelegen aent Creijven alhier, aldaer oost de gemeene voetpat west de gemeene straet, sujt ... ende noort Gerit Jan Anthonis, los ende vrij, Eijndelijck eenen beemt gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, aldaer oost de gemeente alhier, suijt ..., west Jan Adriaen van Beurden, ende noort den Langendijck, los ende vrij, ende sullen de condividenten in desen, in vergelijckinge van cavele genieten, vande eerste ende vande tweede condividenten, ijder de somme van hondert gulden eens, sonder meer,

Voorts is tusschen de voors parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten aenveerden, te weten de huijsige half april, ende de weije St. Marten eerstcomende, ende t saijlant aanstonts, tot welcken tijden de hueren sullen loopen, tot gemeen proffijt, ende sal ijder moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, ende andere naebuerlijcke rechten, twelck deen, ofte dander parceel, van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., prout in forma actum ut supra (den achtienden augustij sestienhondert tweentnegentigh).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832