Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1692-14-8183-11r

Joost Embrecht Daniel Bastiaens, cedit, aen ende ten behoeve van Hendrick Embrecht Daniel Bastiaens, een kamer in een huijsinge, toebehoorende den cooper in desen met ontrent een halff loopensaet hoff daer aen, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene voetpat, suijt Hendrick van Heijst, west de gemeene straet, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., en heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma actum ut supra.

Coop: 60 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832