Menu

Documenten

Document R-1692-14-8183-8v

Compareerde voor schepenen der Heerlijcheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Corstiaen Paulus Peijs ter eenre ende, Wouter Anthonij Nouwens ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden mits desen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffmangelinge vande naebeschreven erffgoederen inder vuegen forme ende manieren hier naebeschreven volgende, te weten, dat den eersten van den tweeden comparant, sal hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, de helft in een huijske, scheijdende op de graet vande schouw, die halff en halff sal moeten onderhouden worden, aende westen kant, met ontrent negen roeden hoff aende westen sijde daeraen leggende, gestaen ende gelegen aenden Hoirevoirt alhier, aldaer oost Joost Peter Heijmans, suijt Bastiaen Smittens, west Gerit Peter Colen, ende noort de straet, los ende vrij, ende sal daer en boven noch genieten vande tweede comparant, de somme van negenenveertigh gulden, die bij t passeren deses sijn voldaen,

Waer tegens den tweeden van den eersten comparant sal hebben, een huijske, ende hoff, gestaen ende gelegen aen de Hasselt aent Craijven alhier, aldaer oost Jan Michiel Meijnaers, suijt de voetpat, west de weduwe Gerit Adriaens, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den vijffen twintighsten november, sestien hondert tweeen tnegentigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832