Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1693-14-8183-28r

Gerit Jan Smolders cedit aen Jan van Berckel een camer, in een huijsinge aenden westenkant scheijdende op den graet van de schou, met veertich roeden hoff, aenden suijdenkant van de erve van den vercooper aff te meten, daer aen gelegen, staende aende Hasselt alhier, aldaer oost Jan Peters van Groenendael, zuijt ende noort Herman Jan Laureijssen, ende west Peter Peters van Woensel, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum ut supra (den vierde meert sestien hondert drien tnegentigh),

Coop: 200 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832