Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8072-90v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden datum dezes, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle, sijn gecomen ende gecompareert, Jan Gerrits van Amelvoirt, Peeter Jan Peeter Sijmons, als inne huwelijck hebbende Anneken Gerrit Willems Veramelvoort, den voornoemden Jan Gerrits Veramelvoort als momboir, ende Mattijs Mattijs Maes als toeziender, vande twee onmondige kinderen, Heijltien Gerrit Willems Veramelvoort, daer vader van is, Claes Matijs Maes, Maria Gerrit Willems Veramelvoort, Jan Adriaenssen de Cock, als inne huwelijck hebbende Geertruij Gerrit Willems Veramelvoort, ende Jan Cornelis Janssen, als inne huwelijck hebbende Engeltien Gerrit Willems Veramelvoort, alle te saemen kinderen, kintskinderen, ende erffgenaemen van Gerrit Willems Veramelvoort, ende Maeijken Adriaensen van Beurden, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemaekt te hebben, een erffscheidinge ende deijlinge, hier comparanten uijt den voornoemden hoofden aengecomen, ende dat jnder vuegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke den voornoemden Jan Gerrit Willems van Amelvoort, bij blinde lotingen, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouwden ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijcken een keucken, opkamer, ende kelder, met het achterhuijs scheijdende op den graat van de schouw, met den erffenisse van dien, groot omtrent een loopensaet min drie roeijen, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, komende oost, suijt, ende west den tweeden condivident in desen, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers min een duijt chijns siaers, op Sint Stevens dagh, aen den Ed. Heer alhier, Item een parceel weijlants genaempt In de H. Geest straet, groot anderhalff loopensaet, of te daer omtrent, gelegen als vooren, komende oost Johan van Gorrep, suijt Cornelis Jan Huijpijls, west de gemeene straet, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los en vrij, Eindelingh de helft inde vier loopensaet lants, gelegen aende Hasselt, achter het kasteel, komende oost ende noort Peeter Jan Peeter Sijmons, suijt Willem Daniel van Heijst, west Adriaen Michiel Henderix, los en vrij,

Waer tegens Peeter Jan Peeter Sijmons, nomine ux: ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouwden ende erffelijck blijven possideren, een kamer in eene huijssinge, met de erffenisse daer aen sijnde, groot intgeheel sevenentwintich roeden, waer van het resterende, den eerste condivident in deze, ten deele bevallen is, Item twee ende een half loopensaet lants gelegen aen de Hasselt alhier, komende oost Jan van Doremael, suijt Gerrit Janssen van Beurden, west den selven, ende noort Peeter van Woensel, Item de helft van een parceeltien ackerlants groot vier loopensaet ofte daer omtrent, waer van het eerste loth de wederhelft is competerende, Eijndelingh het gereght vierdepaert, in eenen beempt, soo groot en de kleijn, als den selven gelegen is, int Gilse Broek, achter het Leijken, komende int geheel oost Jan Niclaes Koninx, suijt ..., west de heer Hamerstede ende noort de groote Leij, los en vrij,

Waer tegens de voornoemde momboirs, van de onmondige kinderen, Heijltien Gerrit Willems Veramelvoort, inne haere qualiteijt, sijn ten deel bevallen ende zullen alsoo voor haere portie hebben, behouwden ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijcken twee ende een half loopensaet weijde, gelegen aende Hasselt, genaempt de Blek Weij, komende oost Adriaen Jan Segers, suijt Goijaert Verbunt, west Jan Adriaenssen de Roij, ende noort Adriaen Willem de Roij, los ende vrij, Item de helft in een parceel ackerlants, groot int geheel, seven loopensaet, aenden oosten kant aff te meten, gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Jan Claessen de Kock, suijt de gemeene waterlaet, west Maria Gerrit Veramelvoort, ende noort Claes Matijs Maes, Item het vierdepart in een beempt onder Gilse, waer van het voorgaend loth, het vierde part is bevallen, Eijndelingh twee lopensaet heijbodems, gelegen onder Loon, los ende vrij, uijtgenomen eenen duijt chijns siaers, aenden heer van Loon, op Sint Martens dagh, Ende sullen inne vergelijckinge van cavelinge ontfangen, van voorenstaende loth, de somme van sesentwintich gulden, zes stuijvers die bijt passeren deses sijn voldaen,

Waer tegens Maria Gerrit Willems Veramelvoort, ten deel bevallen is, ende sal alsoo voor haren portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, Een kamer int groot huijs, met het schop daer aen sijnde, met het derdepart inde aenstede, groot omtrent ses loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt, alhier, komende oost Jan Adriaenssen de Kock, suijt de gemeene straet, west Jan Cornelis Janssen, ende noort Peeter Goijaert Heeren, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver een oort chijns siaers, aenden Ed. heer alhier, Item de helft van seven lopensaet saeijlants, gelegen als vooren, waer van het vooren staende loth, de andere helft in kompeterende, Eijndelingh een vierde part in eenen beempt, groot int geheel omtrent sestienloopensaet, gelegen onder Gilse, aent Haens Schoor, komende int geheel oost Jan Peeters, suijt den dijck, west .... ende noort de Leij,

Ende waer tegens, Jan Adriaenssen de Kock, nom: ux: ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijcken een keucken, met het achterhuijs, ende het derdepart van de aenstede, groot int geheel ses loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Antonij Corstiaen Jacobs, suijt ende west het voorenstaende loth, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los en vrij, uijtgenomen ses gulden siaers aenden H: Geest Armen alhier, Item nogh drie duijten chijns siaers, aende Conventualen van Tongerlo, Item een halff loopensaet weijde, gelegen als vooren, komende oost Jan Cornelis Janssen, suijt Adriaen Segers, west Goijaert Verbunt ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, Item omtrent vier loopensaet soo saeij als weij lant, gelegen als vooren, komende oost Adriaen Willems de Roij, suijt Jan Cornelis Janssen, west Peeter Goijaert Heerden, ende noort Adriaen Willemen de Roij, los ende vrij, Eijndelingh nog het vierde part in eenen beempt, groot intgeheel omtrent sestien loopensaet, gelegen onder Gilse aent Haens Schor, waer van het vooren staende loth, mede het vierde part is bevallen, Ende sal inde vergelijckinge van cavelinge moeten uijt keeren, aen Peeter Jan Peeter Sijmons hier vooren genoempt, de somme van veertich gulden, te betaelen ten simpele vermaene, met den interest van twee guldens int jaar gerekent,

Eijndelingh soo is Jan Cornelis Janssen, nom: ux, ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, een derdepart in eenen aenstede, groot int geheel ses loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Maria Gerrit Veramelvoort, suijt de gemeene straet, west de kinderen Claes Daniel Francks ende noort Peeter Goijaert Heeren, Ende sal het loth in desen, mede hebben, de schuren op dese aenstede staende, die vanden gront sal moeten worden geruijmpt, voor half april aenstaende, Item omtrent drie loopensaet lant gelegen als vooren, komende oost Adriaen Willems de Roij, suijt de gemeene straet, west ende noort Goijaert Verbunt, Item op anderhalf loopensaet weijde, gelegen als vooren, genaempt de Ven Weij, komende oost Jan Janssen de Jongh, suijt Adriaen de Roij, west Goijaert Verbunt ende noort Jan Adriaenssen de Kock, los ende vrij, Eijndelingh nogh het vierdepart in eenen beempt, gelegen onder Gils, aende Ley, komende oost Jan Niclaes Konnincx, suijt ..., west de heer Hamerstede, ende noort de gemeijne Leij, los en vrij,

Voorts is tussen de voorn partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouwden, alle wegen, stegen, waterlaeten, ende andere nabuerlijcke reghten, twelck deen, oft dander parceel, souden mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., actum den vijffentwintichsten november, sestienhondert ende vierennegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832