Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8183-133v

Compareerde voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Jan Janssen van Beurden inne huwelijck gehadt hebbende, Cathalijn Joris Josten de welcke verclaerde te desisteren ten behoeve van Hendrick, Joris, Adriaen ende Gijsbert van Janssen Beurden, mitsgaders ten behoeve van drie onmondighe kinderen wijlen Bastiaen Adriaenssen de Beir, daer moeder van was, Maria Janssen van Beurden, ende dat van alle het reght, ende actie hem van tocht wegen competerende, in alle ende een ijgelijck de goederen die den comparants huijsvrouw, metter doot heeft ontruijmpt, ende achtergelaeten, geene uiijtgesondert, waer ende op wat plaetse, die gelegen ... van naer de selve niet meer te ..., actum den sestienden julij sestienhondert en vierennegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832