Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8183-149r

Jan Janssen van der Wegen, cedit aen Willem Adriaen Jan Joosten, eerstelijck een parceeltien ackerlants, groot ontrent een loopensaet, gelegen aen de Hasselt alhier oost Gerrit Smolders, suijt de kinderen Peter Nouwens, west Anthonij van Gils, ende noort den selven, los ende vrij, Item nogh een parceeltien lant, groot ontrent een loopensaet, gelegen als vooren, komende oost Gerrit Smolders, suijt Jan Cornelissen van Gorp de jonge, west Gerrit Jan Anthonis ende noort Jenneken Cornelis Verwers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den sesden september sestien hondert ende vier en negentich).

Cooppen 102:01 stuijvers.

Den selven cedit, aen Peter Embreght Adriaens, een parceel ackerlants groot drie loopensaet ofte daer ontrent gelegen aen de Hasselt alhier, oost Lambreght van Helvoort, suijt Gerrit Jan Anthonis, west de gemeene straet, ende noort Anthonij Janssen van Gils, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den sesden september sestien hondert ende vier en negentich).

Cooppen 200 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832