Menu

Documenten

Document R-1694-14-8183-156r

Compareerde voor schepenen der Heerlijcheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Cornelis Corstiaen Smittens, ende Margrieta Peeter Antonis Roestenborgh, sijne tegenwoordige huijsvrouw te saemen ter eenre, ende Goijaert Corstiaen Smittens als momboir, ende Gerit Adriaen Meuesen als toesiender vant een onmondigh kint wijlen Maria Bartholomeus Jan Hendericx, daer vader van is, den voors. Cornelis Corstiaen Smittens, ter andere sijden, de welcken hebben bekent, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemakt te hebben, een minnelijck ende vriendelijck accort, contract, ende transactie, ende dat inder voegen, forme, ende maniere hier naerbeschreve volgende, te weten, dat de eerste van de tweede comparanten sullen hebben, behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten, alle de meuble goederen, die den eersten comparant met sijnen overledene huijsvrouw, gemeen beseten heeft, alles volgens den staet ende inventaris daer van op den 30e januarij 1693 gemakt, waer tegens de selve eerste comparanten sullen gehouden sijn, gelijck sij aennemen mits desen, het voornoemde onmondigh kint, op te brengen, ende te allimenteren, in kost ende dranck, cleedingh ende reedingh, van linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer hennen staet ende vermogen, tselve ter schole te laeten gaen, omme te leeren lesen ende schrijven, ende daer toe een hantwerck, waer toe het selve, best, ..., ende bequaem bevonden sal worden omme den kost te konnen gewinnen, ter tijt ende wijle toe, het selve sal gecomen wesen ten ouderdom van achtien jaaren, huwelijck ofte anderen geaprobeerden staet, ende is mede geconditioneert, dat gedurende dese allimentatie de eerste comparanten sullen hebben de volle tochte, der erffgoederen, mits deselve behoorlijck te onderhouden, ende voldoen de dorpslasten mitsgaders alle de schulden des boedels e'geene uijtgesondert, waertegens de eerste comparanten naet expireren der voorn: allimentatie, vande tweede comparanten sullen ... ende genieten eene somme van negen gulden negen stuijvers, alle welcke poincten ende articulen etc. renuntierende etc., verbindende etc., actum den achtentwintichsten october, sestien hondert ende vierentnegentich.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832