Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1694-14-8183-171r

Compareerde voor schepenen der Heerlijcheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, Peeter Janssen van der Wegen, den welcken heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen, die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme met den rechten van naderschap te lossen, vrijen, ende quijten, soo hij doet mits desen, all sulck parceel ackerlants groot drie loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aen de Hasselt alhier, als Jan Janssen van der Wegen, aen Peeter Embreght Adriaens op den 6e september laestleden, voor schepenen alhier heeft wegh gevest, ende opgedragen, gelovende der halve super se, et bona (op zich en zijn goederen), in desen alles meer te doen, ende naer te komen t'geene een naderman naer costume locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den achtienden december sestien hondert ende vier en negentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832