Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8072-98r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken als dat op huijden dato deses voor schepenen deser heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, sijn gecomen ende gecompareert, Jan Janssen de Jongh, als man ende momboir, van Maria Michiel Meijnaers, Henderick Peeter Cornelis Gijsberts van Poppel als man ende momboir van Anneken Michiel Meijnaers, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen met den anderen aengegaen ende gemakt te hebben eenen erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen, hun comparanten met het overlijden van Jan Michiel Meijnaers aengecomen ende dat inder voegen, forme, ende manieren hier naerbeschreven volgende,

Overmits de welcke den voors. Jan Janssen de Jongh, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, eerstelijcken de helft van een huijs bestaende in een keucken, met het achterhuijs, met de helft vande aenstede aende noorden kant, groot int geheel acht loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen de erffenisse oost Jan Peeter Jan Sijmons, suijt Peeter Jan Goijaers, west Jan Corstiaen Jan Jacobs, cum suis, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, vuijtgenomen eenen pacht van twee gulden drie stuijvers siaers, aenden H: Geest alhier, item eene rente van tweentwintich stuijvers siaers aenden heer rentmeester van Slingerlant, item nogh eenen gewin chijns, van twee stuijvers twaelff penningen siaers, aende conventuaelen van Tongerlo te betaelen op St. Thomas dagh, binnen Oisterwijck, item de helft van een parceeltien ackerlants, aenden oosten kant, groot int geheel twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, aldaer oost ende noort Sijmon Peeters Veramelvoort cum suis, suijt de kinderen Henderick Jan Hendericx, ende west de erffgenaemen Jan Gerit Nelen, los ende vrij, ende nempt tot sijnen laste te voldoen ende betaelen, soodanige capitaele somme, van driehondert vijftich gulden met de te verloopene intresten van dien, als de heer ... Snel tot s'Bos, op desen boedel is hebbende, ende tot meerder verseekeringe der voornoemde capitaele somme, als de te verloopene intresten van dien, is mede gecompareert Sijmon Peeter Veramelvoort, ende verclaert sigh selven te stellen als borge ende principael schuldenaer, onder verbant als naer reghten,

Ende waer tegens den voornoemden Peeter Cornelis Gijsberts van Poppel, bij blinde lotinge, ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, eerstelijcken de helft van een huijs, bestaende in een kamer, scheijdende op de graet van de schouw, van de voornoemde keucken ende het schop, met de helft vande aenstede, groot int geheel acht loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, waer van den eersten condivident de anderhelft hier vooren is ten deele bevallen, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van acht penningen siaers aenden ed: heer alhier, item nogh eenen chijns siaers, aende gesworens alhier, van eenen stuijver, item de gereghte helft van een parceel ackerlants groot int geheel twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, waer van den eersten condivident de wederhelft is bevallen, ende nempt den condivident in desen tot sijnen laste te voldoen ende te betaelen, soodanige capitaele somme van tweehondert ende tnegentich gulden met de te verloopene intresten van dien, als den H: Geest Armen alhier tot laste van desen boedel is hebbende, ende is tot meerder versekeringe der voornoemde capitaele somme, als de te verloopene intresten van dien, mede gecompareert Cornelis Henderick Jan Hendericx ende verclaert sich selven te stellen als borge ende principael schuldenaer, onder verbant als naer reghten,

Voorts is tussen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten, ende andere naerbuerlijcke reghten, twelck deen off dander parceel, souwde mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den tienden januarij sestien hondert ende vijff en tnegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832