Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8183-177v

Peeter Cornelis Gijsbereghts van Poppel, cedit aen Peeter Jan Mutsaers, de helft van een huijs, bestaende in een kamer, scheijdende op den graet vande schouw vande keucken, ende het schop, met de helft van de aenstede groot int geheel acht loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen de erffenisse, oost Jan Peeter Jan Sijmons, suijt Peeter Jan Goijaers, west Jan Corstiaen Jan Jacobs cum suis, ende noort de gemeene straet, los ende vrij uijtgenomen eenen chijns van acht penningen siaers, aenden ed: heer deser heerlijckheijt, item nogh eenen chijns siaers van eenen stuijver aende geswoorens alhier, item de gereghte helft van een parceel ackerlants, groot int geheel twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, aldaer oost ende noort, Sijmon Peeters Veramelvoort, suijt de kinderen Henderick Jan Hendericx, ende west de erffgenaemen Jan Gerrit Nelen, los ende vrij, ende nempt den kooper tot sijnen laste te voldoen ende te betaelen aen den H: Geest Armen alhier soodanige somme van tweehondert ende tnegentich gulden, als de selve op de goederen in desen is hebbende met de te verloopende intresten van dien, ende voorts wegen, stegen etc, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den tienden januarij sestienhondert ende vijffentnegentich,

Cooppen 180:0:0Zoeken in website: De Hasselt voor 1832