Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8183-198v

Andries Adriaen Verwers als momboir, ende Jan Gerrits van Spanendonck als toesiender, van de drie onmondige kinderen, wijlen Cornelis Elias Verwers, daer moeder aff is, Jenneken Dominicus van Gorrekom, hier mede present, hebben uijt kraghte van konsent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato den 15e februarij laestleden alhier gesien ende gelesen, in dier qualiteijt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) opgedragen, ende over gegeven, aen ende ten behoeve van Peeter Jan Hosemans, een huijs, met de gronde ende erffenisse van dien, groot vijff quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost ende noort de weduwe ende kinderen Hermen Peeters van Heijst, suijt de gemeene straet, ende west Quirijn Damen van Loon, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van eenen gulden seven stuijvers siaers, aen den heer rentmeester Slingerlant, Item ses stuijvers, twaelff penningen siaers, aen den ed: heer alhier, ende voorts wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den twintichsten meert sestien hondert vijffentnegentich),

Cooppen et slagen 277 gulden voldaen bij de vest,

De selve cedunt, aen Adriaen Segers, een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den Groenenweght, suijt Willem Adriaenssen de Beir, west Adriaen Goijaert Janssen, ende noort de kinderen Peeter Nouwens, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 48 gulden voldaen bij de vest,

De selve cedunt aen den selven, een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den Groenenweght, suijt Peter Janssen van der Wegen, west Jenneken Creijers, ende noort Jan Cornelissen van Gorrep, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 55 gulden voldaen bij de vest,

De selve, cedunt aenden selven, een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den Heijligen Geest, suijt eenen gemeenen ackerweght, west den molen pat, ende noort Jenneken Cornelis Creijers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 56 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832