Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8183-242r

Peeter van Woensel cedit, aen Jan Janssen de Jongh een parceeltien ackerlants groot negen quartier loopensaeten, ofte soo groot ende cleijn alst selve gelegen is aende Hasselt alhier, sonder in eenige precise mate te willen gehouwden te wesen, aldaer komende oost den ackerweght, suijt Jan Gerrits Veramelvoort, west Peeter Jan Sijmons, ende noort den kooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den veertienden october sestien hondert ende vijffentnegentich,

Cooppen 250 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832