Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1695-14-8183-245r

Daniel van Beurden, Adam Janssen van Heijst als man ende momboir van Geertruij weduwe van Jan Daniels van Beurden, Norbertus de Beir, als man ende momboir van Adriaentie Janssen van Beurden, Jan Bastiaen de Beir als momboir vant onmondigh kint wijlen de voors. Jan Daniels van Beurden, daer moeder aff is de voornoemde Geertruij, den voornoemden Jan Bastiaenssen de Beir alnogh als momboir, ende Jan Lauwereijs Colen als toesiender, vande twee onmondighe kinderen wijlen Joost Joost Daniels, daer moeder aff is Maria Daniels van Beurden, hier mede present, de momboirs met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 26e september laestleden, alhier gesien ende gelesen cedunt aen Laureijs Gerrit Janssen, een parceeltien weijlants, groot anderhalff loopensaet, off daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen de erffenisse oost de vercoopers, suijt Claes van Gorp, west de gemeijne straet, ende noort Adriaen Janssen van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den eersten november sestien hondert vijffentnegentich,

Cooppen et slagen 165 gulden voldaen bij de vest,

De selve cedunt, aenden selven, een parceeltien ackerlants groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de gemeene straet, suijt Claes van Gorp, west den cooper in desen, ende noort Gerrit Janssen van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 150 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832