Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1696-115-62-8

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans, openbaer notaris bij den Ed: Mo: Raede van Brabant, in Sgravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg residerende ende de getuijgen naergenoemt, in eijgener persoonen, Adriaen Anthonis de jonge, ende Soetie Anthonij Janssen van Gils, huwelijckse luijden, en alhier woonachtigh, mij notaris bekent, den voorn: Adriaen sieck te bedde liggende, en sijne voors. huijsvrouwe gesont van lichaeme, gaende en staende dogh egter hun beijder verstant, memorie en sinnen wel hebbende en gebruijckende, soo ons int passeren deser genogsaem was blijckende, de welcke waeren ... het leven der menschen int generael, die niet seeckerder te verwagten hebben als de tijdelijcke doot, en niet onseeckerder als den tijt, wanneer die hun overcomen sal, dierhalven niet gaerne uijt dese werelt van malcanderen scheijden souden, sonder eerst en alvoorens van hunne tijdelijcke goederen, tegenwoordigh hebbende, ende naermaels verkrijgende, gediponeert te hebben, bij testamente, twelcke sij beijde waeren doende, doen met des anders volcomen consent, en uijt hun eijgen en vrijen wille, sonder daer toe van ijmanden misleijt of gepersuadeert te sijn, soo sij beijde seijden, alvoorens recommanderende hunne onsterffelijcke zielen inde genade van Godt Almachtigh, ende hunne lichaemen de aerde om eerlijck begraven te worden.
Comende alsoo tot dispositie van hunne tijdelijcke goederen, present en toecomende, verclaerden, de testateuren deen den anderen de langstlevende van hun beijde te laeten en maecken vrij heer en meester, of meesteresse, van alle ende ijgelijcken de roerende goederen, die den eerststervende van hun testateuren naerlaten sal, niets uijtgesondert, met oock het usufruct of de togte van de erfgoederen, gedurende dat hij ofte sij in sijnen of haeren weduwelijcken staet blijft maer langer niet, omme daer mede te doen ende handelen, als met eijgen goederen, soo den langstlevende van hun beijde dat gelieven en goet duncken sal, mits soo sal den langstlevende gehouden wesen, hun kint of kinderen in toecomende bij malcanderen te procreeren, en daer de testatrice tegenwoordigh van swanger is, op te brengen ende te alimenteren, in cost en dranck kleden ende reden, van linnen ende wollen, sieck en gesont, eerlijck ende tamelijck, mede deselve te laeten leeren lesen ende schrijven, oock een ambagt, of handtwerck, daer toe deselve ... ende bequaem sullen bevonden worden, alles naer den staet en vermogen vanden langstlevenden, totter tijt toe, dat het jongste van dien sal gecomen sijn tot den ouderdom van agtien jaeren, als wanneer die tot houwelijcken of anderen geapprobeerde staet, sullen of sal gecomen sijn, aen soodanige kinderen of kint uijt te reijcken eene somme van een hondert tagtigh gulden eens, sonder meer, wijders is den expressen wille en begeerten vande testeuren dat de erfgoederen die sij beijd tegenwoordig in eijgendom hebben, te weten die, van hem testateur ten huwelijck ingebragt sijn, maar bij den langstlevende van hun, in bloote en naeckte tochte sullen mogen beseten en gebruijckt worden, sijn of haer leven lanck gedurende, bij aldien hij, of sij in den weduwelijcken staet blijft, dan indien den langstlevende van hun beijde wederom compt tot anderen huwelijck soo is den wille dat als dan soodanige togte cesseren sal.
Als wanneer den eijgendom van de goederen met het usufruct beijde aen hun beijder testateuren kinderen of kint, comen, devolveren en accresseren sal, maar bij aldien van geen anderen huwelijck, dan niet eer, voor naer doode van de langstlevende van hun beijde, voorders willen en begeren de testateuren al mede, dat bij aldien hun kinderen of kint in toecomende aflijvigh wordt, minderiaerigh, of tot geenen huwelijcken of anderen geapprobeerden staet gecomen sijnde, als dan dog anders niet, de erfgoederen van hem testateur gecomen, sullen moeten comen en devolueren aen de kinderen van Adriaen Anthonis den ouden, item de kinderen van Jenneken de suster van hem Adriaen Anthonis, ende de kinderen van Maria, mede suster van denselven Adriaen, jder kint evenveel, sulcx hoofts en niet staecksgewijse ende bij derselver vooroverlijden derselver wettige naercomelingen bij representatie in plaetsen, gelijck, insgelijck de erfgoederen die de testatrice van haere ouders staen aen te comen, mede int voors geval, dog anders niet, devolueren sullen aen haere naeste bloetvriende ab intestato.
Eijndelijck de erfgoederen staende deser huwelijck bij den testateuren in coop verkregen en geconquesteert, bereijts en in toecomende, sullen half bij den langstlevende en voor dander helft, bij der selver kinderen of kint voors. in eijgendom comen en gedeijlt worden, dies soo sal de langstlevende de togte proffiteren van de helft van soodanig kinderen of kint, tot soo lange als hier vooren in deen of dander geval, staet uijtgedruckt, ende ingeval van afflijvigheijt van alsulcke kinderen of kint, voor mondige dagen, huwelijcken of anderen geapprobeerde staet, als dan soo sullen die vs laetse genoemde erfgoederen comen voor deen helft aen sijne voornoemde testateuren broeder en susters kinderen, of bij hun overlijden derselver wettige naecomelingen in plaets, soo vs. staet ende voor dander helft aen haer testatrice vrinden ab intestato int geene voors. staet de voorn. testateuren ... de langstlevende hender beijde, ende derselver kinderen of kint, of de gem: vrienden in plaets, soo vs staet, in deen en dander, tot sijnen of haeren eenigen en universelen erfgenamen nominerende ende institueerende sijn bij desen, met vollen regte,
Allen het welcke voors, staet, de testateuren distinctelijck voorgelesen sijnde, verklaerden te wesen hun beijder mutueel testament, laesten en uijtterste wille, die sij beijde begeren, dat als sulcx, naer hun doot in alles sal plaets grijpen, effect sorteren en punctuelijck naergecomen worden, niet tegenstaende alle ende ijgelijcke de solemniteijten meer als vs uijtgedruckt, niet mogten geobserveert sijn, houdende en begerende dat de selve sullen gehouden worden voor geinsereert, derogerende alle costumen ende andere instrumenten die dese testamente eenigsints mogten hinderlijck en nadelig wesen, voor soo veel hun testateuren aengaet ende in haer magt is.
Aldus gedaen ende gepasseert voort sieckbedde vanden testateur op seeckere hoeve van den heer deser Heerlijckheijt die bewoont wort bij Jan Claes Cornelis aende Hasselt alhier binnen Tilborgh voors., ter presentie van Peter Adriaen Mutsaerts, ende Adriaen Jan Adriaen Willems beijde inw: alhier, als getuijgen, die de minute deser principael benevens de testateuren ende mij notaris voornt. mede behoorlijck onderteijckent hebben op den 24 martij anno 1696 int begin vanden avont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832