Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-12v

Peeter van Woensel cedit, aen Niclaes de Krom een parceeltien saei, ende weijlant, groot drie loopensaet ende veertich roeden, oft daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Gerrit Janssen van Beurden, suijt Willem Daniels van Hest, west de weduwe Gerrit Willems Veramelvoort, ende noort Peeter Jan Peeter Sijmons, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den dartichsten januarij sestien hondert ende sesentnegentich),

Cooppen 400 gulden daer op betaelt twee hondert gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832