Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-13v

Cathalijn Dingeman Cornelis Anthonis, cedit, aen Adriaen Anthonis de jonge, twee gereghte derdepaerten in een wooningh met den hoff, groot int geheel achtien roeden off daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, daer van de cooper het resterende paert is competerende, oost den cooper in desen, suijt Cornelis Adriaens, west Adriaen Jan Geerits, ende noort den cooper in desen, los ende vrij uijtgenomen eenen chijns van het geheel van eenen stuijver siaers, aen den heer alhier, voorts wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den een en dartichsten januarij sestien hondert sesentnegentich),

Cooppen 43 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832