Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-25v

Sr. Arnoldus van Loon, notaris ende procureur alhier als last ende procuratie hebbende, van Sr. Pieter van de Velde, meester zilver smith, inne s: Hagen, inne huwelijk hebbende Johanna vander Burght, volgens de procuratie daer van sijnde, gepasseert voor den notaris Libertus Loeff, ende seekere getuijgen inne s: Hagen, inne dato den 7e februarij 1696 alhier gesien, ende gelesen, cedit aen Mr. Jacob vanden Heuvel, een parceel, ackerlants groot twee en een halff loopensaet, off daer ontrent onbegrepen der mate, gelegen aende Velthoven alhier, aldaer oost de weduwe Wouter Segers, suijt den kooper in desen, west den Ed: Heer alhier, ende noort Magriet de Bont, los ende vrij, uijtgenomen twee gulden siaers, in eene meerdere paght, aen den rentmeester der geestelijke goederen des quartiers van Oisterwijck, ende voorts wegen, stegen etc, ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den twaelffden maert, sestien hondert sesentnegentich,

Cooppen et slagen 210 gulden

.....

Den selven cedit aan Hendrick vander Burght, de gerechte helft, gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants groot int geheel vijff quartier loopensaet, off daer ontrent, onbegrepen de maete, gelegen aen de Hasselt alhier, oost ..., suijt de straat, west de gemeente, ende noort Willem Jan Heerden, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 14 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832