Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-47v

Niclaes Gerit Adriaen Meuwessen, Joost van Hooft als momboir, ende den voornoemdem Niclaes soo voor sijn selven, ende mede als toesiender van de vier alnogh onmondige kinderen wijlen Gerit Adriaen Meuwessen daer moeder aff was Cathalijn Janssen, de momboirs met konsent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen alhier, inne dato 21e meij laestleden, alhier gesien ende gelesen, cedunt ad opus juss habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Jan Peeters van Groenendael, een huijsken met den hoff daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot een loopensaet, onbegrepen de maeten, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost ende suijt Jan Smolders, west de straet, ende noort Jan Peeters van Groenendael, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tweeden julij sestienhondert ses en negentich.

Cooppenn: et slagen 320 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832