Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-59v

Peeter Janssen de Jongh, ende Peeter Jan Mutsaers cedunt aen Lambert Janssen van Riel, een huijs ende schop, met de aenstede daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot negen loopensaeten, ofte soo groot ende kleijn als het selve gelegen is, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, sonder in precise maete te willen gehouwden wesen, aldaer oost Jan Peeter Sijmons, suijt Peeter Jan Deckers, west Peeter Janssen, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van eenen stuijver siaers, aenden ed heer alhier, item nogh eenen chijns van ses duijten siaers aenden geswoorens alhier, item nogh eenen chijns van drie stuijvers vier penningen siaers, aende conventuaelen van Tongerlo, item nogh eenen chijns van eenen gulden vier stuijvers siaers, aenden heer rentmeester Slingerlant, item alnogh eenen chijns van vier vaeten rogh siaers betaelt wordende met vierenveertich stuijvers, aenden H: Geest alhier, item nogh een parceel ackerlants groot twee loopensaet oft daer ontrent, sonder in eenige precise maete gehouwden te wesen, gelegen als vooren oost Cornelis Hendericx, suijt de weduwe Jan Denis, west Sijmon Peters Veramelvoort, ende noort Gerrit Ariens van Roij, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den tweentwintichsten september, sestien hondert sesentnegentich,

Cooppen 1000 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832