Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-75v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoemt Mattheus Wouter Aert Marcellis, ende Peeter Stoffel Leemans als gebruijcker ende eijgenaers van seekere huijsinge ende erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aent Crijven alhier, de welcke verclaerde vant gebruijck vande huijsinge ende erffenisse, te desisteren ende aff standt te doen ten behoeve van Jan Laureijssen van Dorenmael cum suis, erffgenaemen wijlen Jan Gerits Verbunt de jonge, evicteuren ende alle anderen, die daer toe soude mogen gereghtigt wesen, onder verbant als naer reghten, actum den seventienden december sestien hondert sesentnegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832