Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-75v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Antonij Janssen van Gils, als gebruijcker van een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aent Craijven alhier, den welcken verclaert vant gebruijck vant selve parceel te desisteren, ende affstant te doen, ten behoeve van Jan Laureijsse van Doremael cum suis, erffgenaem wijlen Jan Gerits Verbunth de jonge, toekomende het voornoemde parceeltien lants, de erffgenaemen Peeter Jan Peeter Jacobs, ende desselfs de soon behoudelijck sijn ploegh reght, ende dat onder verbant als naer reghten, actum als vooren (den seventienden december sestien hondert sesentnegentich).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832