Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-77v

Huijbert Henderick Huijbers, soo voor sijn selven, ende alnogh als momboir, ende Adriaen Goijaert Jan Antonissen als toesiender, over de drie onmondige kinderen wijlen Henderick Huijbert Wouters, daer moeder aff was Geertruij Gerrit Jan Antonissen, de momboirs met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato den 5e november 1696 alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Cornelis Peeter Oomen, een huijs, schop, ende hoff, met de erve daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot vier? loopensaete onbegrepen der maeten, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost den H: Geest alhier, suijt Adriaen van Beurden, west de gemeene straet, ende noort de gebuer straet, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van eenen gulden tien stuijvers siaers, aende Kerck alhier, Item eenen chijns van eenen stuijver ende vijff penningen siaers, aen den Ed. Heer alhier, ende voorts de waterlaet, wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum, den achtentwintichsten december sestienhondert en sesennegentich.

Cooppenn en slagen 720 guldens voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832