Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8072-159r

Kennelijcken, sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, sijn gecomen ende gecompareert, Willem, ende Maria Jan Anthonissen, ende Jeneken Jan Anthonissen, de welcke hebben bekendt, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen ende gemakt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, vande naerbeschreve erffgoederen hen comparanten, met het overleijden van Jan Jan Anthonis, ende Cathalijn Adriaen Peeters, henne ouders saliger, waeren aengecomen, ende dat inder vuegen, ende manieren hier naer volgende,

Overmits de welcke, soo is den voors Willem den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo, voor sijne portie, hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een woonnincxken, bestaende in een kamer, met den hoff, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Crijven alhier, oost Henderick van Heijst, suijt de kinderen Gerrit van Doremael, west de straet, ende noort Henderick Emmen, los ende vrij,

Waer tegens de voornoemde Maria, de dochter, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo, voor hare portie, hebben, behouwden, inne vergelijckinge van cavelinge, vant voorenstaende loth, de somme van tien gulden, ende vant volgende loth de somme van vierentwintich gulden, welcke twee voors. somme, bijt passeren deses sijn voldaen,

Ende waer tegens de voornoemde Jenneken Jan Jan Anthonissen, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor hare portie, hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, eene wooningh, bestaende in een keucken, met den hoff, groot ontrent een halff loopensaet, gestaen ende gelegen aent Crijven alhier, oost Henderick van Heijst, suijt de kinderen Gerrit van Doremael, west de straet, ende noort Henderick Emmen, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouwden alle wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twaelffden april, sestien hondert ende sevenentnegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832