Menu

Documenten

Document R-1697-14-8072-164v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato ondergenoempt, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, sijn gecomen ende gecompareert, Tieleman, Allegonde, Laureijske, Clasijntie, Jan ende Peeter van Beurden, den voorn. Tieleman alnogh als momboir, ende Jan Schoffaers als toesiender, vant een onmondigh kint, wijlen Adriaen Laureijssen van Beurden, daer moeder aff was, Jenneken Laureijssen van Doremael, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen, ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemakt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge, van de nabeschreve erffgoederen, hen comparanten met het overleijden van den voornoemden Adriaen Laureijs van Beurden, ende Jenneke Laureijs van Doremael, henne ouwders saliger waeren aengecomen, ende dat inder voegen ende manieren hier naerbeschreve volgende,

Overmits den welcken, soo is den voornoemden Tieleman van Beurden bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, Eerstelijck een halve huijsinge bestaende in een camer, ende op camer scheijdende beijde op de graet vande schouw, met de helft vanden kelder, ende het cleijn hoffken, ende halven put, met de erffenisse van dien, daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ontrent vier loopensaet, gestaen ende gelegen aent Harincxeijnde tot Corvel alhier, oost ende suijt de straet, west den sevenden condivident in desen, ende noort Adriaen van Sumeren?, los ende vrij, Item nogh een parceel ackerlants groot drie en een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen achter Corvel alhier oost de straet, suijt de weduwe van mr. Michiel, west Sijmon van Oekel, ende noort Bartholomeus van Oerle, los ende vrij,

Waer tegens Allegonde de suster, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie, hebben behouwden, ende erffelijck blijven besitten, Eerstelijcken een halff huijs, bestaende in een kamer, keucken, ende op kamer, halven put, met de helft vande aenstede aenden zuijden kant, groot drie loopensaet, gestaen ende gelegen aenden Heijkant alhier, oost een steghdeke, zuijt Govert Pessers, west de straet, ende noort den vierden condivident in desen, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van twee gulden vijff stuijvers acht penningen siaers, in eenen meerderen paght, aende heer Rentmeester Slingerlant, Item een parceel ackerlant, groot seven quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Schijff alhier, ontrent het Hagel Kruijs, oost Adriaen Cornelis Joosten, suijt Goossen Aert Brenders, west ...., ende noort de erffgenaemen van Cornelis van Oerle, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Heijninge alhier, oost het Baen, suijt de weduwe Adriaen Vermeer, west Maria van Gils, ende noort de selve, los ende vrij, Item een heijvelt groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aen Maesdijck, oost Adriaen Maes, suijt de kinderen Adriaen van Eeten, west den H: Geest, ende noort de Leij, los ende vrij, uijtgenomen eenen duijt chijns siaers, aen den Ed: heer alhier, Item een heijvelt gelegen inde Schooten alhier, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, oost Hendrick Schaepsmeerders, suijt de kinderen Niclaes van Dijck, west Jan van Alten, ende noort de Leij, los ende vrij, Eijndelingh de gerechte helft gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt groot int geheel vijff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aenden Ouden Draijboom alhier, oost de Leij, suijt Jan van Heijst, west de Lantscheijding, ende noort den H: Geest alhier, los ende vrij,

Waer tegens Laureijsken de suster, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven possideren, Eerstelijcken een parceel weijlants, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aent Haerenghseijnde alhier, oost de weduwe van Jan van den Eijndt, suijt een gemeen stedeken, west de straet, ende noort de selve straet, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot vijff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Willem van Pelt, suijt de gemeene straet, west Adriaen van de Silver, ende noort den Molenwegh, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van vijftien stuijvers siaers, aenden heer Rentmeester Slingerlant, Item eenen chijns van eenen stuijver siaers, aende Conventunaelen van Tongerlo, Item nogh twee stuijvers chijns siaers aenden Grooten Gasthuijse tot s'Bos, Item een parceel weijlants, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, waer tussen beijde eenen sloot is leggende, gelegen in de Heijningen alhier, oost Huijbert Maes, suijt de kinderen Peeter Joris van den Meghdenbergh, west de kinderen Antonij van Oirle, ende noort .... los ende vrij, Eijndelijck nogh een parceel weijlants, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aent Haerincxeijnde alhier, oost de kinderen Hendrick Joris van den Meghdenbergh, suijt Jan Bartel Beris van Oirle, west de weduwe Jan vanden Eijnden, ende noort de kinderen Cornelis van Oirle, los ende vrij,

Waer tegens Clasijntie de suster, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, Eerstelijcken een huijs, met de aenstede, daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen tot Oerle alhier, oost ende west, Gerrit Janssen de Roij, suijt de weduwe Adriaen Vennicx, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item een parceel weijlants, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost ...., west de kinderen Cornelis van Beurden, suijt ...., ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent gelegen als vooren, oost de kinderen Jan van Spanendonck, suijt Jan Nuijssenborgh, west Maria van Heijst, ende noort het Poelstraetie, los ende vrij, Item nogh een parceel ackerlants, groot twee en een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Gerrit Niclaessen van Osch, suijt ...., west Cornelis Jan Deckers, ende noort Jan Loureijs Hoeken, los ende vrij, Item nogh een bosken, gelegen aenden gemeenen dijck, alhier, oost Gerrit Bacx, suijt ende west de Ouwde Leij, ende noort een steghdeken, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vijff duijten siaers, aen den Ed: heer alhier, Eijndelingh nogh een heijvelt, groot seven loopensaet ofte daer ontrent, gelegen onder Helvarenbeek, los ende vrij,

Waer tegens Jan den broeder, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende blijven erffelijck besitten, Eerstelijcken een halff huijs, bestaende in een keucken, op kamer, ende kelder, met de schuer, ende de helffte vande aenstede, daer aen leggende, ende daer toe behoorende, aen den noorden kant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent gestaen ende gelegen aenden Heijkant alhier, waer van Allegonde hier voorens bedeelt, de andere helft ten deele bevallen is, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van twee gulden vijff ende eenen halven stuijver siaers, in eenen meerderen paght, aenden heer Rentmeester Slingerlandt, Item een parceel ackerlants groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier oost ende suijt Willem de Beir, west de kinderen Peter van Doremael, ende noort den gemeenen ackerwegh, los ende vrij, Item een parceel soo weij, als eijken bos groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aent Laer alhier, oost de kinderen Peeter van Gils, suijt de weduwe Adriaen Vennicx, los ende vrij, Eijndelingh de gereghte helft gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt groot int geheel vijff loopensaet, ofte daer ontrent, waer van Aldegonde hier voorens bedeelt de andere helft ten deele bevallen is, los ende vrij,

Waer tegens Peeter den broeder, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, Eerstelijcken een parceel ackerlants, groot negen loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen ontrent den Corvelsen molen alhier, oost Sr. Dirrick Otteringh, suijt Jan Bartel Beris, west den Lijckweght, ende noort den ackerweght, los ende vrij, Item een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, gelegen als vooren, oost eenen gemeenen ackerwegh, suijt Johanna van Oerle, west de kinderen Adriaen Willem Mutsaers, ende noort Willem van Gils, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot drie loopensaet, gelegen inde Heijninge alhier, oost de weduwe Mr. Michiel, suijt de kinderen Peeter van den Meghdenbergh, west ...., ende noort de weduwe Adriaen Vennicx, los ende vrij, Item eenen beemt groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aent Hout Laer alhier, oost Ghijsbert Joost Gerrits, suijt Jan de Jongh, west de Lantscheijding, ende noort Jan Soffaers, los ende vrij, uijtgenomen, eenen duijt chijns siaers, aenden Ed: heer alhier, Eijndelingh nogh een heijvelt, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Schote alhier, oost Hendrick Schaepsmeerders, suijt Niclaes Teunissen, west de Leij, ende noort Jan Hendricks van Alten, los ende vrij,

Ende waer tegens de momboirs ten behoeve vant voors onmondigh kint, bij blinde lotinge ten deele bevallen sijn, ende sullen alsoo in haere qualiteijt blijven behouwden ende erffelijck blijven besitten, eene halve huijsinge scheijdende op de graat vande schouw, bestaende in een keucken, halven kelder, met de geheele schuer, ende den halven puth, ende de geheele aenstede, daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot te saemen vier en een halff loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Heirincxeijnde alhier, oost den eersten condivident in desen, suijt, west, ende noort de straet, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors partijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, allen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den negentienden dito (junij).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832