Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8072-171r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato dese voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, gecomen ende gecompareert, Johan ende Norbart Zegers, Peeter Leijten, als man ende momboir, van Jenneken Adriaen Zegers, Cornelia Adriaen Zegers, weduwe en testamentaire boedel houwster wijlen Gerrit Jan Smolders, volgens den testamente daer van sijnde, gepasseert voor den notaris van Loon, ende seekere getuijgen alhier, inne dato den 19 junij 1696, ende Elisabeth Bogaers weduwe ende testamentaire vooghdesse over haer twee onmondige kinderen verweckt bij Adriaen Segers, volgens den testament daer van sijnde gepasseert voorden notaris Johan Wittebol ende seekere getuijgen alhier, inne dato den 16 october 1695, beijde gesien ende gelesen, te saemen kinderen ende erffgenaemen, wijlen den voornoemden Adriaen Zegers, ende Maria Anthonij Smolders, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen met malcanderen aengegaen, ende gemaekt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, vande naerbeschreve erffgoederen, hen comparanten met het overleijden vanden voors. Adriaen Segers, ende Maria Anthonij Smolders, henne ouders saliger, waeren aengecomen, ende dat inder voegen, forme ende manieren hier naer beschreve volgende,

Overmits den welcke, soo is den voornoemden Jan Adriaen Zegers, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken een parceel ackerlants groot vier loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Velthoven alhier, aldaer tussen de erffenissen oost de weduwe Wouter Segers, suijt ..., west Gabriel Schaepsmeerders, ende noort ..., los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van twaelff ende eenen halve stuijver sjaers aen den heer Rentmeester Slingerlandt, ende sal dit loth inne vergelijckinge van cavelinge alnogh genieten, ende proffiteren, van Norbertus Segers de somme van sestich gulden, Item nogh van de weduwe Adriaen Segers de somme van veertich gulden, te betaelen binnen den tijt van acht eerstcomende dagen, waer tegens den condivident tot sijnen laste jaerlijcx nempt te betaelen, aen Anthonet Segers, de somme van tien gulden, ende dat geduerende haer leven, ende naer haer doot, moeten uijtkeeren, aende gelijcke condividenten in desen, de somme van tweehondert gulden,

Waer tegens den voornoemden Norbart Zegers, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor henne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken een parceel weijlants, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Goijaert Heerden, suijt Goijaert Joost Heerden, west de gemeene straet, ende noort de waterlaet, los ende vrij, Item een parceel weijlants, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Jan Adriaen Smolders, suijt de gemeene straet, west Jenneken Cornelis Craijers, ende noort de weduwe Gerit Jan Antonisse, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van twee ende eenen halven stuijver sjaers, aenden Ed. heer alhier,

Waer tegens Peeter Leijten, nom: uxoris, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de H: Geest alhier, suijt den ackerweght, west de weduwe Adriaen Segers, ende noort eenen gemeenen voetpat, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, waer tussen beijde eenen pat is loopende, gelegen als vooren, oost Jan Laureijs Colen, suijt de weduwe Hermen Peeters van Heijst, west Peeter Gijsbers vande Loo, ende noort den ackerweght, los ende vrij, Item een parceeltien ackerlants groot ontrent een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, aen den Groenenweght, oost den voornoemde weght, suijt Peeter van der Wegen, west Jenneken Cornelis Craijers, ende noort de kinderen Jan Cornelissen van Gorp, Item een parceeltien ackerlants groot ontrent een loopensaet, gelegen als vooren, oost den Groenenwegh, suijt Jan Janssen van Gorp, west Peeter Janssen van Gils, ende noort Willem Adriaenssen de Beir, los ende vrij, eijndelingh nogh eenen beemt soo moer als uijtgesteken putten, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Leij, los ende vrij,

Waer tegens de voornoemde Cornelia Adriaen Segers, weduwe van Gerrit Jan Smolders, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken eene halve huijsinge genaempt de voorste huijsinge, scheijdende op de graet vande schouw, ende die te saemen te onderhouwden, met de schuer ende erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behorende, groot ontrent ander halff loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost een stedeken, suijt de gemeene straet, west de weduwe van Adriaen Segers, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van aght vat rogh sjaers, aen den H: Geest alhier, ende sal dit loth inne vergelijckinge van cavelinge moeten uijtkeere aende gelijcke erffgenaemen in desen, de somme van tweehondert vijftich gulden, binnen den tijt van veertien eerstcomende dagen sonder intrest, omme daer mede te voldoen de schulden van den gemelten boedel,

Ende waer tegens de voornoemden Elisabeth Bogaers inne haere voornoemde qualiteijt, ten behoeve van haere twee minderjarige kinderen, bij blinde lotinge ten deele is bevallen, ende sal alsoo blijven behouwden, eerstelijcken eene halve huijsinge, genaempt de achterste huijsinge, scheijdende op de graet vande schouw, met het backhuijs, ende den grooten hoff, met het voorhooft, scheijdende op den deur, aende Hasseltse Capel, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe van Gerrit Smolders, suijt de gemeene straet, west Gerrit Anthonij Smolders, ende noort Jan Cornelis Janssen, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Jan Cornelis Janssen, suijt de straet, west Willem Daniel Vrancken, ende noort de waterlaet, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, waer tussen beijde eenen wegh is loopende, gelegen als vooren, oost Jan Claessen de Cock, suijt Peeter Goijaert Heerden, west den ackerweght, ende noort ..., los ende vrij, eijndeling noch een parceel soo saeij als weijlant, groot anderhalff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Peeter Leijten, suijt den ackerweght, west de waterlaet, ende noort Paulus Janssen de Beir, los ende vrij, uijtgenomen dat dit loth aende andere gelijcke erffgenaemen sal moeten uijtkeeren, binnen de tijt van veertien eerstcomende dagen, de somme van tweehondert gulden, tot betaelinge van de schulden des boedels,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken, dat de puth staende achter het voorste huijs, bij de weduwe Gerit Jan Smolders, ende de weduwe Adriaen Segers, ijder halff ende halff sal worden gebruijckt ende onderhouwden, ende den wegh vande huijsinge, sal ijder op sijne erven moeten houwden, soodanigh dat deen oft dander, daer door geene schade sal komen te leijden, ende voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., Actum den twintichsten julij sestienhondert sevenentnegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832