Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8072-173r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato ondergenoempt, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, sijn gecomen ende gecompareert, Jan, Goijaert, ende Cornelia Joost Heerdens de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen ende gemaekt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naerbeschreve erfgoederen, hen comparanten met het overleijden van Joost Goijaert Heerden, ende Pieternel Jan Peters, henne ouders saliger, waeren aengecomen, ende dat jnder voegen, forme, ende manieren, hier naer beschreve volgende,

Overmits de welcke, soo is den voornoemden Jan den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven behouwden, eerstelijck een halff huijs, bestaende in een keucken, achter huijs, scheijdende op de graet vande schouw inde keucken, met de schuer, ende erffenisse daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot vijff loopensaet met de helft vanden backoven, ende den put, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Goijaert Heerden, suijt de straet, west de weduwe Jan Goijaert Heerden ende noort Goijaert Princen, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vier stuijvers ofte daer ontrent sjaers aenden Ed. Heer alhier, Item een parceel ackerlants groot drie loopensaet ofte daer ontrent gelegen als voor oost de straet, suijt Jan Goijaert Anthonissen, west Cornelis de Beir, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot anderhalff loopensaet , ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Adriaen Willems de Roij, suijt ende west, de weduwe Gerrit Jan Anthonissen, ende noort Ghijsbert de Beir, los ende vrij, Item de gereghte helft, gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt groot int geheel drie ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen in Jacobs Hoeck alhier, oost de Leij, suijt Wouter Beckers, west de Lantscheijdinge, ende noort Jan Adriaen Segers, los ende vrij, eijndelings nogh eenen beemt, groot omtrent vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen onder Gils, los ende vrij, uijtgenomen dat dit loth, alleen tot sijnen last neemt gelijck hij behoort mits desen te betaelen te Lichtmis aenstaende, aen Peeter Goijaert Heerden, sijnen gewesen momboir, de somme van vier hondert gulden, sijnde het slot der reekeninge, inne qualiteijt als momboir, van de condividenten in desen gedaen voor schepenen alhier,

Waer tegens Goijaert den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken eene halve huijsinge, bestaende in een kamer, met het schop, ende den hoff, ende den halven oven, die bij dit ende het voorgaende loth sal moeten worden onderhouden, groot te saemen twaelff roeden, sijnde de rest van de huijsinge ende oven vant voorenstaende loth, gestaen ende gelegen als vooren, los en vrij, Item een parceel weijlants groot een ende drie quart loopensaet, ofte daer ontrent gelegen als vooren, oost Peeter Goijaert Heerden, suijt de kinderen Laureijs Martens, west de straet, ende noort Norbart Segers, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Peeter Goijaert Heerden, west Adriaen Willemen de Roij, suijt Willem Jan Goijaerden, ende noort den H: Geest alhier, los ende vrij, Item een parceeltien ackerlants groot ontrent drie quartier loopensaet, gelegen als voor, oost de weduwe Jan Goijaert Heerden, suijt ende noort de weduwe Jan van Gorp, west de gemeente alhier, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver chijns sjaers aen de conventuaelen van Tongerlo, Item de gerechte helft, gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt, groot int geheel ses loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen inde Oud Nieuwe Velden alhier, los ende vrij, eijndelingh nogh de gereghte helft, gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt, waer van den eersten condivident de andere helfte ten deele bevallen is, los ende vrij,

Ende waer tegens Cornelia de dochter, naer blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, eerstelijcken een halff huijs, met de erffenisse daer aen liggende, ende daer toe, behoorende, groot vier ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe van Jan Goijaert Heerden, suijt de gemeene straet, west Gerrit Jan Anthonissen erffgenaemen, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van twaelff ende eenen halven stuijver sjaers, aen m van Ekelschot tot Oirschot, eijndelings nogh een vierdepaert gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt, gelegen in Jacobs Hoeck alhier, groot int geheel seven loopensaet, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende onder sproken dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouwden, alle wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den sevenden augustij sestien hondert sevenennegentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832