Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-117v

Compareerde voor schepenen der heerlickheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Jan Adriaen Segers ter eenre, ende Peeter Leijten ter andere seijden, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen ende gemakt te hebben, eene erffmangelinge vande naerbeschreven erffgoederen, ende dat inder voegen forme ende manieren hier naer beschreve volgende, te weten, dat den eersten vanden tweeden comparant sal hebben behouwden ende erffelijck possideren, een parceeltien ackerlants groot een lopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost den H: Geest alhier, suijt den ackerwegh, west de weduwe Adriaen Segers, ende noort eenen gemeijnen voet pat, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot twee loopensaet ofte daer ontrent, waer tussen beijde eenen pat is loopende, gelegen als vooren, oost Jan Laureijs Colen, suijt de weduwe van Hermen Peeters van Heijst, west Peeter Gijsbereghts van Loon, ende noort den ackerwegh, los ende vrij, item een parceel ackerlants groot ontrent een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, aenden Groenenwegh, suijt Peeter vander Wegen, west Jenneken Cornelis Craijers, noort de kinderen Jan Cornelisse van Gorp, los ende vrij, item een parceeltien ackerlants, groot ontrent een loopensaet, gelegen als vooren, oost de Groenenwegh, suijt Jan Janssen van Gorp, west Peeter Janssen van Gils, ende noort Willem Adriaenssen de Beir, los ende vrij, eijndelingh noch eenen beemt soo moer als uijtgestoken putten, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Leij alhier, los ende vrij,

Waer tegens partijen ter andere seijden, sal hebben, ende erffelijck blijven behouwden, een parceel ackerlants, groot vier loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Velthoven alhier, aldaer komende oost de erffgenamen van Wouter Segers, suijt ..., west Gabriel Schaepsmeerders, ende noort ..., los ende vrij, uijtgenomen een rente van twaelff ende eenen halven stuijver siaers, aenden heere rentmeester Slingerlant, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den seventienden dito ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832