Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-123r

Huijbert vande Sande, ende Dionijs Heijkants als provisoiren vande Taeffele vanden H: Geest alhier met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato den 16e julij laestleden alhier vertoont, cedunt aen Gerrit Peeters vande Pas, een parceel ackerlants, groot anderhalff loopensaet ofte daer ontrent gelegen aende Velthoven alhier oost de weduwe Jan Adriaen Leemans, suijt den cooper in desen, west Jan Jan Claes Janssen, ende noort Thomas Piggen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den derden september,

Cooppen et slagen 182 gulden voldaen.

De selve, cedunt aen Maria Denis Henderick weduwe Hermon Peeters van Heijst, een gereght vijffdepaert gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants, groot int geheel vijff loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe van Seger Elias Brock, suijt ende west Willem Stakenborgh, ende noort Joost Momboirs, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 69 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832