Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-129r

Anthonij Cornelis Reijven, als momboir, ende Peeter Jan Mutsaers als toesiender, over de drie onmondige kinderen, wijlen Jan Denis Baesten, daer moeder aff is, Willemijn Jan Gerrits, hier mede present, ende int volgende konsenterende, met konsent vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato den 17e augustij laestleden, alhier vertoont, cedunt aen Adriaen Jan Mattheuwessen, een parceel ackerlants, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Postelstraet, ter plaetse genaempt de Hasselt alhier, oost ende suijt de gemeene straet, west de kinderen Jan Peeter Beris, ende noort Maeijken Peeter Gerrits, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den seventienden dito,

Cooppen et slagen 122 gulden 10 stuijvers voldaen,

De selve cedunt, aen Peeter Jan Mutsaers, een parceeltien ackerlants, groot ontrent een loopensaet gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Cornelis Hendericx, suijt de kinderen Jan Peeter Beris, west Sijmon Peeters Veramelvoort, ende noort Lambereght van Riel, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 65 gulden voldaen,Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832