Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-136r

Jan Janssen de Jongh, man ende momboir van Maria Michiel Meijnaers, ende Peeter Cornelis van Poppel, inne huwelijck hebbende Anneken Michiel Meijnaers, cedunt aen Bartel Claes Peeter Huijben, een parceel ackerlants groot drie loopensaeten, off daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als het selve gelegen is, binnen dese heerlijckheijt, genaempt het Creijven, aldaer tussen de erffenisse oost de gemeene straet, suijt ende west de weduwe ende kinderen Corstiaen Jan Jacobs, ende noort Jan Deckers, los ende vrij, uijtgenomen drie duijten chijns siaers, ofte soo groot ende kleijn als die bevonden sal worden, aenden ed: heer alhier, op St. Stevens dagh, met nogh hondert vijffentwintich gulden capitael, vant Groot Gasthuijs tot s'Bos ende voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den sesentwintichsten dito (october),

Cooppen met het capitael beloopt samen de somme van 185 gulden waer van de cooppen van 30 gulden sijn voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832