Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-143v

Goijaert Peeter Mutsaert cedit aen Jan Laureijs van Doremael, een kamer met drie loopensaet soo saeij als weijlant, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Adriaen Goijaert Janssen, suijt de gemeene straet, west de erffgenamen Hendrick Huijbreght Wouters, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum tienden dito (december),

Cooppen 500 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832