Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-82r

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Peeter Cornelis Gijsbert van Poppel, man ende momboir van Anneken Michiel Meijnaers, hier mede present, ende Jan Peeters de Beir, de welcke hebben geboden haere klinckende ende blinckende penningen, die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme met den rechten van naderschappen te lossen, vrijen ende quijten, soo sij doen mits desen, een huijsinge, ende schop, met den aenstede daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot negen loopensaet, off soo groot ende kleijn als de selve gestaen ende gelegen is, aende Hasselt alhier, sonder in eenige precise maete te willen gehouwden wesen, item nogh een parceel ackerlants groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, als Peeter Janssen de Jongh, ende Peeter Jan Mutsaers, op den 22e september 1696, voor schepenen alhier, hebben e wegh gevest ende opgedragen, aen Lambert Janssen van Riel, gelovende derhalve super se, et bona in desen, alles meer te doen, ende naer te komen allent geene eenen naerderman naer costume locael, schuldigh ende gehouwden is te doen, actum den achtienden januarij sestien hondert sevenentnegentich,

Cooppen 1000 gulden.

In de marge: Lambert Janssen van Riel, bekent van den cooper ende voordere verschote receningen voldaen te wesen, den 4 feb 1697.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832