Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-86r

Peeter Jan Hosemans, cedit aen Peeter Jacob Janssen van Woensel, een huijs, met den hoff groot vijff quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, oost de weduwe Hermen van Heijst, suijt de selve, west de gemeene straet, ende noort het kint Quirijn Damen van Loon, los ende vrij, uijtgenomen eenen paght van eenen gulden seven stuijvers siaers aen den Armen alhier, Item vijfftien stuijvers reductie siaers aen den heer rentmeester Slingerlandt, Item ses stuijvers twaelff penningen siaers aen de conventuaelen van Tongerloo ende nogh eenen chijns van twee stuijvers siaers, aen den Ed: Heer alhier, ende voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den eersten februarij 1697).

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832