Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-88r

Laureijs van Heijst als geauthoriseerde vande heeren drossaert ende schepenen alhier, over den boedel ende goederen wijlen Cornelis Cornelissen van Gorp, volgens de appostille daer van seijnde, inne dato den 29e december laestleden alhier vertoont, cedit, aen sijn selve, een parceel soo saeij als weijlant, gelegen in twee besonders parceeltiens aende Hasselt alhier, groot drie loopensaet onbegrepen der maete, oost den ed: heer alhier, suijt de weduwe Jan van Gorp, west Laureijs van Heijst, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, uijtgenomen eene rente, van twaelff gulden s'jaers, aen G: van Berch tot s'Bos, seijnde losbaer met tweehondert gulden capitael, vijftien stuijvers siaers aenden H: Geest alhier, ende voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den negenden februarij sestien hondert sevenentnegentich),

Cooppen et slagen ? gulden, voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832