Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1697-14-8184-92r

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Adriaen Jan Bogaerts, als man ende momboir van Maria Willem Janssen van Buel, hier mede present, de welcken hebben geboden henne klinckende ende blinckende penningen die sij seijde hen eijgen te wesen, omme met den reghten van naderschappen te lossen, vrijen, ende quijten soo sij doen mits desen, een huijsken, met den hoff, groot ontrent vijffenveertich roeden, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, als Anneken Gijsberts den ouwden, geassisteert met Cornelis Janssen de Jongh haeren neeff, op den 25e januwarij 1697 aen Jan Peeter Beiren voor schepenen alhier, hebben e wegh gevest, ende opgedragen, gelovende derhalve, super se et bona, in desen alles meer te doen, ende naer te komen, allent geene eenen naerderman, naer costume locale, schuldigh ende gehouwden is te doen, actum den sevenden dito (),

Cooppen 52 gulden 10 stuijversZoeken in website: De Hasselt voor 1832