Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8072-180v

Kennelijck sij eene ijgelijcken, dat op huijden dato ondergenaempt, voor schepenen van Tilborgh ende Goirle, sijn gecomen ende gecompareert, Jan Gerrits Veramelvoort als momboir, ende Mattijs Mattijs Maes als toesiender, vande twee onmondige kinderen wijlen Heijltien Gerrits Veramelvoort, daer vader aff is Niclaes Mattheus Maes, hier mede present, den selven Niclaes alnogh als momboir, ende Jan Adriaen Martens als toesiender, vande vijff onmondige kinderen, wijlen Jan Jan Martens, daer moeder aff is Jenneken Mattijs Maes, hier mede present, de welcke hebben bekendt, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemaekt te hebben, eene erffscheijdinge,ende deijlinge, vande naerbeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overleijden van Matthijs Maes, ende Claesken van den Modenberge, de onmondige groot vader, ende groot moeder saliger waeren aengecomen, ende dat inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke, soo sijn de voornoemde twee onmondige kinderen, wijlen Heijltien Gerrit Veramelvoort, daer vader aff is, Niclaes Mattheus Maes, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sullen alsoo, voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, een keucken, in eene huijsinge, scheijdende op de graet vande schouw, met de helft van den hoff, aen den suijden kant, groot omtrent een halff loopensaet, gestaen end gelegen aent Crijven alhier, oost eenen gemeenen voet path, suijt Peeter Daniels, west den tweeden condivident in desen, ende noort Laureijs van Doremael, los ende vrij, uijtgenomen sestien ende eenen halven stuijver sjaers, in eenen meerderen paght aende kerck alhier, item nogh een parceeltien ackerlants groot een loopensaet, gelegen als voors komende oost Peeter Adriaen Mutsaers, suijt Cornelis Creijers, west den selven, ende noort Jan van Eeten, los ende vrij, ende sal dit loth inne vergelijckinge van cavelinge moeten uijt keeren aende tweede condivident in desen, de somme van tachentich gulden, die bijt passeren desen sijn voldaen,

Ende waertegens de voornoemde vijff onmondige kinderen, ten deelen sijn bevallen, ende sullen alsoo voor haere portie, hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijcken een kamer scheijdende op de graet vande schouw, een schop, met de helft van den hoff, aenden noorden kant, groot een halff loopensaet, ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen als vooren komende oost eenen voet path, suijt Niclaes Maes, west den eersten condivident, ende noort de kinderen Gerrit van Doremael, los ende vrij, uijtgenomen sestien ende eenen halven stuijver sjaers, aenden kerck alhier, Item een parceeltien lants van omtrent vijffentwintich roeden, gelegen als vooren komende oost de waterlaet, suijt Jan Claessen, west Anthonij van Gils, ende noort eenen voet path, los ende vrij, eijndelingh nogh vijffentwintich roeden lants gelegen als vooren, oost Henderick Embrereght Daniels, suijt de selve, west de waterlaet, ende noort eenen voet path, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors partijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten onderhouden alle wegen, stegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den derden meij 1698.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832