Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8072-196v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden dato ondergenoempt, voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle sijn gecomen ende gecompareert Denis Henderick Hoirevoirts, soo voor sijn selven, ende alnogh als momboir, ende Cornelis Janssen de Cock als toesiender, vande onmondige kinderen wijlen Jan Claessen de Cock, daer moeder aff was Anneken Henderick Hoirevoirts, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende beleijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemakt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge, van de naerbeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overleijden van Anneken Henderick Hoirevoirts, hen comparanten suster, was aengecomen, ende dat inder voegen forme, ende manieren, hier naer volgende,

Overmits de welcke, soo is den voors Denis Henderick Hoirevoorts, ten deele bevallen, ende sal, alsoo voor sijne portie, hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, een parceel ackerlants, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen de erffenisse oost de weduwe Jan Goijaert Heerden, suijt de kinderen, Joost Goijaert Heerden, west Adriaen Willems de Roij, ende noort de straet, los ende vrij,

Ende waer tegens de voornoemde vijff onmondige kinderen ten deele bevallen sijn, ende sullen alsoo, voor haere portie, hebben, behouwden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een parceel ackerlants groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Adriaen Somers, west Niclaes Mattheuwes Craijers, ende noort Adriaen Embereght Adriaens, los ende vrij, item nogh een uijtgesteken moer velt, groot ontrent drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost Jan Janssen van Beurden, suijt den Langendijck, west de kinderen Seger Elias Brock, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouwden, alle wegen, stegen, etc. ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., actum den een en twintichsten november,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832