Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-147v

Jenneken Jan Gerit Maes, Cornelis Gerit Maes, ende Peter Gijsbert vande Loo, beedighde momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Jan Gerit Maes, en Engeltien Jan Willems, de momboirs met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier inne dato 7 december laestleden, alhier vertoont, cedunt aen Jan Janssen de Beir, een huijs, schuer, met de gronde van dien, ende de erve daer aen liggende ende daertoe behoorende, groot te saemen seven quartier loopensaet, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, oost ende suijt Adriaen Willems de Roij, west Gijsbert Joosten de Beir, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc.. Actum den veertienden dito,

Cooppen en slagen 392 guldens 10 stuijvers, daerop betaelt twaelff guldens tien stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832