Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-148v

Jan Laureijsen van Dorenmael, soo voor sijn selven, ende alnogh als momboir over Jan minderjarighe soon wijlen Gerrit Lauwereijsen van Doremael, Laureijs meerderjarigen soon wijlen Gerit Lauwereijs van Doremael, Jan Gerrits Verbunt, ende Cornelis sijnen broeder soo voor haer selven, ende haer fort ende sterck makende voor Maria ende Cornelia, haere susteren den selven Jan Verbunt alnoch als vooght, over Cornelis Jan Janssen Verbunt, erfgenaemen wijlen Jan Jan Gerits Verbunt de jonge ..., hebben met konsent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 21 october 1697, bij .... ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) verkoght, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Deckers, een huijs, met den erve daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot een lopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Craijven alhier, ter plaetse de Hasselt, oost Cornelia Janssen de Jongh, suijt Jan Janssen Deckers, west de gemeene straet, ende noort Cornelis Jan Craijers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twintichsten dito,

Cooppen en slagen 131 gulden 10 stuijvers voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832