Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-151v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel Adriaen Adriaenssen van Broekhoven, wonende tot Dongen, den welcken heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme metten reghten van naderschappen te lossen, vrijen, ende quijten, soo hij doet mits desen, de gereghte helft, in een parceel ackerlants groot int geheel drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen aent Crijven alhier, als Jan Janssen de Jongh, man ende momboir van Maria Michiel Meijnaers, voor deen helft, op den 26e october laestleden, heeft wegh gevest, ende opgedagen, aen Bartel Claes Peeter Huijberts, gelovende derhalve super se et bona in desen alles meer te doen ende naer te comen, t'geene eenen naderman naer costume locael, schuldigh ende gehouwden is te doen, actum den sesden dito (februarij, sestien hondert achtentnegentich),

Cooppen 92 gulden 10 stuijvers

In de marge: De cooppeningen ende onkosten sijn voldaen, den 7e februarij 1698.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832