Menu

Documenten

Document R-1698-14-8184-156r

Sijmon van Oeckel als momboir ende Adriaen Somers als toesiender vant een onmondigh kint wijlen Jenneken Peeters van Eeten, daer vader aff is Henderick Cornelis Bernevelts, hier mede present, de momboirs met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 8 februwarij laestleden, alhier vertoont, cedunt aen Willem Rosen, een parceel ackerlants groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Jan Sijmons, suijt Willem de Beir, west Jan Claessen de Cock ende noort de kinderen Laureijs van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den vierentwintichsten dito (februarij),

Cooppen et slagen 192 gulden 10 stuijvers voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832