Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-159v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Huijbert Daniel Daniels, den welcken heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen, die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme met den rechten van naderschappen, te lossen, vrijen, ende quijten, soo hij doet mits desen, eene wooningh, bestaende in een kamerken, met den hoff, groot ontrent een halff loopensaet gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaempt het Crijven, als Willem Jan Antonis op den 12 april 1697, heeft e'wegh gevest ende opgedragen, aen Adriaen Peeters van Heijst gelovende derhalven super se, et bona, in desen alles meer te doen, ende naer te comen, t'geene een naderman naer costume locael schuldigh ende gehouwden is te doen, actum den twintichsten dito (maart),

Cooppen 52 gulden.

In de marge: Cooppenningen en kosten voldaen den 21 meert 1698.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832